Wavelet skeletons in sleep EEG-monitoring as biomarkers of early diagnostics of mild cognitive impairment

Год публикации
Авторы
Konstantin Sergeev, Anastasiya Runnova, Maksim Zhuravlev, Oleg Kolokolov, Nataliya Akimova, Anton Kiselev, Anastasiya Titova, Andrei Slepnev, Nadezhda Semenova, and Thomas Penzel
DOI
10.1063/5.0055441