Transcranial Photosensitizer-Free Laser Treatment of Glioblastoma in Rat Brain

Год публикации
Авторы
Oxana Semyachkina-Glushkovskaya,Sergey Sokolovski,Ivan Fedosov,Alexander Shirokov,Nikita Navolokin,Alla Bucharskaya,Inna Blokhina, Andrey Terskov,Alexander Dubrovski,Valeria Telnova,Anna Tzven,Maria Tzoy,Arina Evsukova,Daria Zhlatogosrkaya ...
DOI
https://doi.org/10.3390/ijms241813696
Полный текст
ijms-24-13696.pdf (11.43 МБ)