Intranasal Delivery of Liposomes to Glioblastoma by Photostimulation of the Lymphatic System

Год публикации
Авторы
Semyachkina-Glushkovskaya, O.; Shirokov, A.; Blokhina, I.; Telnova, V.; Vodovozova, E.; Alekseeva, A.; Boldyrev, I.; Fedosov, I.; Dubrovsky, A.; Khorovodov, A.; Terskov, A.; Evsukova, A.; Elovenko, D.; Adushkina, V.; Tzoy, M.; Agranovich, I.; ...
DOI
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010036
Полный текст