Brain Waste Removal System and Sleep: Photobiomodulation as an Innovative Strategy for Night Therapy of Brain Diseases

Год публикации
Авторы
Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Ivan Fedosov, Thomas Penzel, Dongyu Li, Tingting Yu, Valeria Telnova, Elena Saranceva, Andrey Terskov, Alexander Khorovodov, Inna Blokhina, Jürgen Kurths and Dan Zhu
DOI
https://doi.org/10.3390/ijms24043221
Полный текст
ijms-24-03221.pdf (1.05 МБ)